Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

Ghi chú:

Tổng số nhân viên: 32  người

  • Kỹ sư: 4 người
  • Marketing - Kinh doanh: 4 người
  • Kế toán: 4 người
  • Công nhân: 20 người